Community Services

Doelstelling Stichting Community Service Scheveningen

Stichting Community Service Scheveningen stelt zich ten doel steun te verlenen aan kwetsbare personen, groepen en/of instanties van algemeen maatschappelijk belang binnen het Stadsdeel Scheveningen. Zij is daartoe gemandateerd door Rotaryclub Scheveningen. Met deze steun, die verschillende vormen kan aannemen, wil Rotary Scheveningen actief en positief bijdragen aan het welzijn van het meest kwetsbare deel van de Scheveningse samenleving.
De statutaire doelstelling van de stichting is het bijdragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotary beweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen, die deze steun behoeven en aan instellingen van maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden op geestelijke of stoffelijk terrein tot taak stellen.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Uw bijdrage

Wilt u meehelpen de projecten van Stichting Community Services Scheveningen tot een succes te maken? Dat kan door een gift over te maken naar rekeningnummer NL08 INGB 0001 3285 82 op naam van St. Community Service Rotaryclub Scheveningen. Voor uw belastingformulier is het RSIN-nummer 816175214.
Maar u kunt ook als vrijwilliger helpen, bijvoorbeeld bij onze actie in kader van NL Doet voor de Voedselbank Den Haag, afdeling Scheveningen. Of als taalmaatje voor statushouders in het stadsdeel Scheveningen.

Financiële verantwoording

Het boekjaar van de stichting loopt ieder jaar van 1 juli tot en met 30 juni. Details zijn te vinden in de Financiële Verantwoording 2018-2019.
De stichting heeft een streefvermogen ter hoogte van de jaarlijkse contributie-inkomsten. Het vermogen is op balansdatum hoger dan het streefvermogen, zodat de uitgaven van de stichting enigszins hoger kunnen zijn dan de inkomsten.

Beloningsbeleid

De stichting keert geen beloning uit aan beleidsbepalers, noch onkostenvergoedingen of vacatiegelden.

Activiteiten 2019-2020

Het activiteitenplan 2019-2020 wordt 9 september vastgesteld.
De stichting is van plan een bijdrage zal leveren aan circa tien projecten. Het betreft onder meer steun aan kwetsbare Scheveningers, steun aan statushouders binnen het Stadsdeel Scheveningen, deelname van kinderen uit kwetsbare gezinnen aan de feestelijke intocht van Sinterklaas, deelname van twee lagere scholen aan de Nationale Boomfeestdag, sfeervolle kerstlunch voor alleenstaande Scheveningse ouderen, feestelijke schooljaarafsluiting voor leerlingen uit kwetsbare milieus. De verwachting is dat de stichting in het boekjaar meer zal uitgeven dan de inkomsten.

Activiteiten 2018-2019

In het jaar heeft de stichting aan tien projecten bijgedragen. Voornamelijk werd steun verleend aan kwetsbare personen en maatschappelijke instellingen in de regio Scheveningen.

Bestuurders

J.M. Maas-van Alphen: voorzitter
B.J.G. Genuit :  secretaris
M.W.J. Frima: penningmeester
J. van der Zwan : lid
G.J.W. Voerman : lid

Contact

communityservice@rotaryscheveningen.nl

Overige gegevens
Statutaire naam: Stichting Community Service van de Rotary Club Scheveningen
Handelsnaam: Community Service Scheveningen
Handelsregister nummer: 41151951
RSIN: 816175214