Community Services

Doelstelling Stichting Community Service Scheveningen

Stichting Community Service Scheveningen stelt zich ten doel steun te verlenen aan kwetsbare personen, groepen en/of instanties van algemeen maatschappelijk belang binnen het Stadsdeel Scheveningen. Zij is daartoe gemandateerd door Rotaryclub Scheveningen. Met deze steun, die verschillende vormen kan aannemen, wil Rotary Scheveningen actief en positief bijdragen aan het welzijn van het meest kwetsbare deel van de Scheveningse samenleving. Incidenteel verleent de Stichting steun aan projecten buiten Scheveningen of in het buitenland.
De statutaire doelstelling van de stichting is het bijdragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotarybeweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen, die deze steun behoeven en aan instellingen van maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden op geestelijke of stoffelijk terrein tot taak stellen.

Uw bijdrage

Wilt u meehelpen de projecten van Stichting Community Services Scheveningen tot een succes te maken? Dat kan door een gift over te maken naar rekeningnummer

NL08 INGB 0001 3285 82 op naam van Community Service Scheveningen.

Maar u kunt ook als vrijwilliger helpen, bijvoorbeeld bij onze actie in kader van NL Doet voor de cliënten van de Voedselbank Den Haag, afdeling Scheveningen.

Activiteiten 2023-2024

De stichting is van plan een bijdrage te leveren aan circa tien projecten. Het betreft onder meer steun aan kwetsbare Scheveningers die afhankelijk zijn van de Voedselbank, bijdragen aan verjaardagsfeest van kinderen uit kwetsbare gezinnen, Sinterklaasattentie voor kinderen uit kwetsbare gezinnen, sfeervolle kerstlunch en zomerlunch voor alleenstaande Scheveningse ouderen, stimulerende activiteit voor leerlingen uit kwetsbare milieus, steun aan een uitvoering van het Hofstad Jeugdorkest, een actie om te helpen het strand schoon te maken. De verwachting is dat de stichting in het boekjaar meer zal uitgeven dan de inkomsten.

Activiteiten 2022-2023

In het afgelopen jaar heeft de stichting aan vijftien projecten bijgedragen. Er werd steun verleend aan kwetsbare personen en maatschappelijke instellingen in de regio Scheveningen. In stichtingsverband zijn in het najaar 2022 en voorjaar 2023 bij de supermarkten in Scheveningen artikelen ingezameld voor de cliënten van de voedselbank. De artikelen worden via de sociale winkel van Stichting Welzijn Scheveningen, Schappelijk, beschikbaar gesteld aan cliënten van de voedselbank in Scheveningen. Met deze inzamelingen zijn er artikelen ingezameld met een waarde van meer dan € 20.000. Ook zijn er bijdragen gegeven voor de ondersteuning van drie betrokkenen in Scheveningen met een maatschappelijke achterstand via de stichting Present Den Haag.

Vakschool De Poort in Scheveningen is gesteund met de organisatie van een spelletjesmiddag bij de start van het schooljaar en met de aanschaf van Sinterklaascadeautjes voor alle bijna 200 leerlingen. Voor 35 alleenstaanden in Scheveningen is een pannenkoekenlunch georganiseerd. Daarnaast is er bijgedragen aan een SantaRun sponsoringaktie in samenwerking met andere Rotary-organisaties ten behoeve van de Voedselbank Den Haag. In totaal is € 12.856 opgehaald.
Voor een aantal kinderen uit gezinnen met maatschappelijke achterstand in Scheveningen is georganiseerd dat zij een verjaardagsfeestje konden geven.

De stichting heeft ook bijgedragen in de organisatie van de uitvoering van het Haags Jeugdorkest in het nieuwe Amare in Den Haag door toegangskaarten te kopen en te faciliteren dat daarmee alleenstaanden in Scheveningen de uitvoering bijwoonden.  Met de activiteiten heeft de stichting in totaal meer dan zevenhonderd Scheveningers gefaciliteerd.

Financiële verantwoording
De balans, de staat van baten en lasten en diverse informatie betreffende de financiële verantwoording van de stichting staan elders op de website.

Bestuurders

J.M. Maas-van Alphen: voorzitter
B.J.G. Genuit :  secretaris
M.W.J. Frima: penningmeester

Overige gegevens
Statutaire naam: Stichting Community Service van de Rotary Club Scheveningen
“Community Service Scheveningen” is de geregistreerde handelsnaam van de stichting. Handelsregister nummer: 41151951
RSIN: 816175214

ANBI

De stichting is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanwege de ANBI status van de stichting kunnen donaties in aanmerking komen voor aftrek van belastingen.

Contact

Scheveningen, 21 juli 2023