Community Services

Doelstelling Stichting Community Service Scheveningen

Stichting Community Service Scheveningen stelt zich ten doel steun te verlenen aan kwetsbare personen, groepen en/of instanties van algemeen maatschappelijk belang binnen het Stadsdeel Scheveningen. Zij is daartoe gemandateerd door Rotaryclub Scheveningen. Met deze steun, die verschillende vormen kan aannemen, wil Rotary Scheveningen actief en positief bijdragen aan het welzijn van het meest kwetsbare deel van de Scheveningse samenleving. Incidenteel verleent de Stichting steun aan projecten buiten Scheveningen of in het buitenland.
De statutaire doelstelling van de stichting is het bijdragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotary beweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen, die deze steun behoeven en aan instellingen van maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden op geestelijke of stoffelijk terrein tot taak stellen.

Uw bijdrage
Wilt u meehelpen de projecten van Stichting Community Services Scheveningen tot een succes te maken? Dat kan door een gift over te maken naar rekeningnummer

NL08 INGB 0001 3285 82 op naam van Community Service Scheveningen.

Maar u kunt ook als vrijwilliger helpen, bijvoorbeeld bij onze actie in kader van NL Doet voor de cliënten van de Voedselbank Den Haag, afdeling Scheveningen.

Activiteiten 2022-2023
De stichting is van plan een bijdrage te leveren aan circa tien projecten. Het betreft onder meer steun aan kwetsbare Scheveningers die afhankelijk zijn van de Voedselbank, bijdragen aan verjaardagsfeest van kinderen uit kwetsbare gezinnen, Sinterklaasattentie voor kinderen uit kwetsbare gezinnen, sfeervolle kerstlunch en zomerlunch voor alleenstaande Scheveningse ouderen, stimulerende activiteit voor leerlingen uit kwetsbare milieus, steun aan een uitvoering van het Hofstad Jeugdorkest, een actie om te helpen het strand schoon te maken. De verwachting is dat de stichting in het boekjaar meer zal uitgeven dan de inkomsten.

Activiteiten 2021-2022
In het afgelopen jaar heeft de stichting aan acht projecten bijgedragen. Er werd steun verleend aan kwetsbare personen en maatschappelijke instellingen in de regio Scheveningen. Een groot deel van de donaties is geworven voor activiteiten van Muzee Scheveningen met als bestemming een scholingsproject voor jongeren. Daarnaast is er in dit jaar steun verleend aan het verbeteren van het lot van mensen in de Oekraïne die geraakt zijn door de oorlog.

Financiële verantwoording
De balans, de staat van baten en lasten en diverse informatie betreffende de financiële verantwoording van de stichting staan elders op de website.

Bestuurders
J.M. Maas-van Alphen: voorzitter
B.J.G. Genuit :  secretaris
M.W.J. Frima: penningmeester

Overige gegevens
Statutaire naam: Stichting Community Service van de Rotary Club Scheveningen
“Community Service Scheveningen” is de geregistreerde handelsnaam van de stichting. Handelsregister nummer: 41151951
RSIN: 816175214

ANBI
De stichting is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanwege de ANBI status van de stichting kunnen donaties in aanmerking komen voor aftrek van belastingen.

Contact
communityservice@rotaryscheveningen.nl

Scheveningen, 15 augustus 2022